درباره ما
دیدگاه ساناگستر با تکیه بر شعار"فکر سالم، دربدن سالم" خط مشی کیفی و کمی شرکت را در جهت عرضه وسائل پیشرفته‏ تر برای کنترل و پایش عوامل حیاتی و مؤثر در روند سلامت و نیز تأکید برطب پیشگیری تعیین کرده است.

تازه ترین رویداد ها